Megan Thee Stallion، Angus Cloud و دیگر ردیف اول در نمایشگاه Coach’s Fall 2022 NYFW


Megan Thee Stallion، Angus Cloud و دیگر افراد مشهور و ستارگان سبک در صف اول نمایش Coach’s Fall 2022 برای NYFW بودند.